Kirja-arvostelut

Näkökulmia pakolaisuuteen

”Pakolaisten ilmaantuminen alueelle voi muuttaa etnistä tasapainoa ja aiheuttaa sosiaalisia konflikteja pakolaisten ja alkuperäisasukkaiden välille.” Näin todetaan Raili Gothónin ja Ulla Siirron toimittamassa pakolaisuuteen liittyviä ilmiöitä käsittelevässä artikkelikokoelmassa Pakolaisuudesta kotiin, jossa yhtenä esiin nousevana teemana ovat monikulttuurisuuden aiheuttamat ongelmat.

Teoksessa todetaan taloudellisen kilpailun ja kulttuurillisten erojen olevan merkittäviä syitä pakolaisten ja alkuperäisväestön välisten ristiriitojen syntyyn. Myös naisten asemaa koskevien erilaisten käsitysten todetaan voivan huonontaa väestöryhmien välisiä suhteita. Parhaat tulokset pakolaisten sopeutumisesta todetaankin saavutettavan silloin, kun tulijoilla on uuden asuinalueen väestön kanssa yhteinen kieli ja kulttuuri, kuten kurdialueille muuttavilla kurdipakolaisilla.

On kuitenkin syytä korostaa, että edellä mainitun kaltaiset monikulttuurisuuden ongelmat nousevat teoksessa ainoastaan esiin pakolaisten lähtömaiden ja Euroopan ulkopuolella olevien pakolaisleirien tilanteita käsitellessä. Siinä missä pakolaisleirien todetaan olevan ”lukemattomien kielten ja kulttuurien mosaiikkeja, jossa erilaiset sisäiset konfliktit ovat päivittäisiä” on taas etelästä pohjoiseen suuntautuvan muuttovirran vaikutus kirjan mukaan se, että vastaanottajamaat saavat ”usein yritteliästä työvoimaa ja monikulttuurisuuden tuomia etuja”.

Teoksessa isossa osassa on eri etnisten ja uskonnollisten ryhmien välisten ristiriitojen kuvaaminen, kun käsitellään pakolaisten liikkeelle lähdön syitä. Artikkeleja elävöittää väliin sijoitetut pakolaisten lyhyet haastattelut, joissa kerrotaan lähtömaiden tilanteista, matkasta Eurooppaan ja kokemuksista uudessa asuinmaassa. Pakolaisleirien tilannetta käsitellään omassa artikkelissaan, jossa varsin kiihkottomasti nostetaan esiin etnisten ryhmien välille syntyviä ongelmia, ilman että alkuperäisasukkaita syytettäisiin rasisteiksi tai että ratkaisuksi etnisten ryhmien välille syntyviin ristiriitoihin tarjottaisiin ”vihapuheen” -vastaista taistelua.

Pakolaisten saapuessa Eurooppaan tilanne on kuitenkin toinen ja kantaväestön rasismi ja vihapuheen torjunta ovat pääosassa siinä, että monikulttuurisuus saataisiin toimimaan. Eräässä kirjoituksessa innostutaan jopa pohtimaan sitä kuinka kaikki Euroopan maat, Pohjoismaat mukaan lukien, ovat osana ”jälkikolonialismiin ja sorron historiaan”. Toisaalta kirjassa onneksi kiinnitetään huomiota myös siihen, ettei kaikki maahanmuuton kritiikki ole vihapuhetta.

Pakolaisuudesta kotiin -teoksen tavoitteena on nostaa esiin erilaisia näkökulmia pakolaisuuteen aina lähdöstä kotoutumiseen. Teos tarjoaakin hyödyllistä perustietoa kansainvälisestä pakolaisuudesta ja aiheista kuten pakolaissopimuksista, kiintiöpakolaisjärjestelmästä ja kuntien kotouttamistoimista. Asenne on kuitenkin ajallemme tyypillisesti erittäin myönteinen humanitaariselle maahanmuutolle.

Esimerkiksi pakolaisina tulleiden sijoittumista työmarkkinoille käsitellään jonkin verran, mutta kovaa faktaa eri ryhmien työllistymisestä tai julkisen talouden vaikutuksista ei kuitenkaan nosteta esiin. Tämän sijaan kirjassa ilman kummempia perusteluja esitetään somalialaistaustaisten kotiutuneen pääosin hyvin suomalaiseen yhteiskuntaan ja että syynä pakolaisina tulleiden heikkoon työllistymiseen on työnantajien ennakkoluulot ja pelot.

Vaikka Gothónin ja Siirron toimittama teos käsittelee useita tärkeitä pakolaisuuteen liittyviä aihealueita, ei muuttoliikkeistä tietoa hakevan lukijan ole kuitenkaan hyvä perustaa tietämystään yksin tämän teoksen varaan, vaan perehtyä myös kriittisempiä näkemyksiä esiin nostaviin teoksiin. Vaikka teoksessa tuodaan tahattomasti lähtömaiden ja pakolaisleirien tilanteiden käsittelyn yhteydessä esiin monikulttuurisuuden aiheuttamia ongelmia, jää lukijan omalle vastuulle oivaltaa nostaa mielessään esiin kysymys siitä, miksi monikulttuurisuus on väitetysti rikkaus Euroopassa, jos se aiheuttaa merkittävän osan maailman konflikteista ja sisällissodista.

Simo Grönroos

Raili Gothóni & Ulla Siirto: Pakolaisudesta kotiin, Gaudeamus 2016